Ugodni Krediti - LUMEN finančna hiša d.o.o.
 
 
 
 


GRADNJA IN FINANCE

  Krediti in leasingi po vaši meri

  Želite graditi, obnavljati, se odločate za nakup ali gradnjo poslovnih prostorov, kupujete avtomobil,...

BREZPLAČNO POKLIČITE:

080 18 99

IN ZA VAS BOMO PRIPRAVILI INDIVIDUALNO PONUDBO!

 
 

GRADNJA IN FINANCE

Krediti
Gradnja in bivanje
Gradbeni leasingi in leasingi opreme
Leasingi avtomobilov
Gradbene storitve in razvoj projektov

Izdelajte si svoj osebni izračun kredita

Vodič za nakup hiše
Vodič pri nakupu gradbene parcele
Vodič za pridobitev gradbenega dovoljenja
Vodič za nakup stanovanja
Izračun stroškov gradnje
Kontrolni seznam za iskanje stanovanja
Nakup zemljišča
Stanjuete kot najemnik
Nasveti za stanovanje in opremo
Nasveti glede overitve pogodb
Opozorilo – pojasnilo

GRADBENI LIZINGI IN LIZINGI OPREME

Finančni leasing

Finančni ali klasični leasing vam omogoča nakup nepremičnine ob zagotovljeni lastni udeležbi. Namenjen je pravnim in fizičnim osebam z dobo odplačila do 20 let.

Najpogosteje se na ta način kupujejo nepremičnine, kot so:

 • stanovanja in stanovanjske hiše,
 • poslovni prostori in poslovne stavbe,
 • proizvodni prostori,
 • in ostale nepremičnine po vaši želji.

Pogoji za sklenitev finančnega leasinga:

 • ustrezna nepremičnina, ki si jo banka ogleda in jo oceni,
 • ustrezna bonitetna ocena, ki jo izdelamo v podjetju in dokazuje, da boste sposobni poravnavati svojo mesečno obveznost do banke, kar vključuje točno določeno dokumentacijo, ki jo banka zahteva,
 • največ 30-odstotna lastna udeležba glede na vrednost leasinga (odvisno od Vaše bonitete).

Potek sklenitve finančnega leasinga:

Objekt, ki ga želite kupiti izberete sami in se s prodajalcem dogovorite o pogojih prodaje (cena, kvaliteta, časovni roki, izročitev v posest, …). Banka sklene s prodajalcem kupoprodajno pogodbo, na podlagi katere plača kupnino. Po odplačilu vaših obveznosti do banke postanete lastnik nepremičnine.

"Sale And Lease Back" leasing

"Sale and lease back" ali prodaja in najem predstavlja sodoben finančni posel, ki omogoča prodajo nepremičnine in obenem najem te iste nepremičnine z namenom obnove, dograditve ali modernizacije objekta. Namenjen je fizičnim in pravnim osebam.

Pogoji za sklenitev "sale and lease back" leasinga so:

 • prodajalec nepremičnine mora biti istočasno tudi leasingojemalec te iste nepremičnine,
 • znesek leasinga pri tem modelu je kupnina, ki jo za nepremičnino ponudi banka in znaša v večini primerov okoli 70 odstotkov vrednosti nepremičnine,
 • prodajalec, ki je istočasno tudi leasingojemalec mora izkazovati ustrezno boniteto, da je posel izvedljiv, kar vključuje točno določeno dokumentacijo, ki jo banka zahteva.

Potek sklenitve in izpeljave "sale and lease back" leasinga:

Enak kot pri finančnem leasingu.

Gradbeni leasing

Gradbeni leasing je posebna oblika finančnega leasinga, kjer gre za izgradnjo nepremičnine. V kolikor leasingojemalec z zemljiščem že razpolaga, lahko slednje vloži kot polog. Pri gradbenemu leasingu preide zemljišče z objektom v last banke. Podobno kot pri finančnem leasingu lahko tudi v primeru gradbenega leasinga sami izberete lokacijo, tip in vrsto gradnje, banka nastopi le kot investitor. Namenjen je fizičnim in pravnim osebam.

Sredstva banka nakazuje izvajalcu gradnje po dinamiki posameznih faz gradnje.

Pogoji sklenitve gradbenega leasinga:

 • največ 20-odstotna lastna udeležba glede na vrednost leasinga (odvisno od Vaše bonitete) in
 • ustrezna boniteta leasingojemalca, kar dokazuje zahtevana dokumentacija.

Potek odobritve in izpeljave gradbenega leasinga:

Pri klasični izgradnji banka skupaj z Vami izbere izvajalca gradnje in z njim sklene gradbeno pogodbo. Vrednost celotnega leasinga predstavlja vrednost zemljišča, vrednost že obstoječega objekta, vrednost pripravljalnih del za gradnjo in vrednost zgradbe.

Komunalni leasing

Komunalni leasing je oblika leasinga prilagojena posebnim potrebam občin in raznih organizacij (združenja podjetnikov, ….). S to obliko leasinga je mogoče izvajati obsežnejše investicije komunalnega opremljanja stavbnih zemljišč, investicije v objekte družbenih dejavnosti, stanovanjskega gospodarstva, poslovnih prostorov, obrtnih con ipd. Možna dodatna področja investiranja so v oskrbo z energijo (redukcija CO2, alternativni viri energije ipd.), vodo (čistilne naprave, kanalizacija, ipd.), zdravilišča oz. kopališča, javna razsvetljava, cestna infrastruktura (ceste, mostovi, parkirišča, javni promet).

Komunalni leasing je namenjen predvsem javno pravnim osebam.

Pogoji sklenitve komunalnega leasinga:

 • Pogoji sklenitve so prilagojeni posebnostim leasingojemalca.

Potek odobritve in izpeljave komunalnega leasinga:

Po izpolnitvi pogojev in opredelitvi načina izvedbe komunalnega leasinga se individualno določi potek posla.

Splošno o leasingu

Leasing predstavlja enega izmed možnih načinov srednjega in dolgoročnega financiranja. V Sloveniji leasing posebej v zadnjih letih postaja ena izmed pogostih možnosti financiranja predvsem zaradi njegovih prednosti pred alternativnimi viri financiranja, kot so npr. kredit in namenska sredstva.

Osnovna razlika med leasingom in kreditom:

 • v lastništvu nad nepremičnino oz. premičnino, ki v dobi trajanja leasinga predstavlja zavarovanje leasinga (ni dodatnih stroškov zavarovanja – v primeru leasinga je lastnik nepremičnine leasingodajalec do trenutka odplačila celotnega leasinga),
 • v obsegu lastnih sredstev – pri najemu leasinga je potrebno manj lastnih sredstev kot n.pr. pri kreditu, in sicer glede na vrsto leasinga največ do 30 odstotkov.

Kako poteka najem leasinga

Opis poteka leasing posla:

 • leasingojemalec izbere in določi predmet leasinga t.j. nepremičnino oz. premičnino in se dogovori o pogojih prodaje (cena, kvaliteta, časovni roki, izročitev v posest, …). Leasingodajalec pripravi prodajne in leasing pogodbe in poskrbi za izpolnitev pogojev leasinga (s tem zagotovi nadzor pri leasing poslu),
 • po odplačilu zadnjega obroka do banke postanete lastnik nepremičnine.

V primeru leasinga, kjer gre za nepremičnine je potrebno prodajno pogodbo davčno notarsko overiti (v primeru nove nepremičnine samo notarsko).

Za sklenitev leasing posla je potrebno priložiti določeno dokumentacijo (podrobneje glej za pravne ali fizične osebe):

 • zagotovitev lastne udeležbe (v primeru finančnega leasinga),
 • zbrani zahtevani podatki o leasingojemalcu – osebni podatki oz. podatki o družbi, ipd.

Leasing posel se ponavadi realizira v časovnem obdobju 10-30 dni (v kolikor je odvisno samo od leasingodajalca in so pogoji izpolnjeni v 10 dneh – od začetka leasing posla do izplačila).

Leasing se odplačuje vedno samo na glavnico (lastna udeležba je odšteta), obrestna mera je vezana na EUR oz. euribor, način izračuna obresti je linearen.

Prednosti leasinga

Zakaj najeti leasing in ne kredit:

 • kratki postopki odobritve leasinga,
 • ni vezave kapitala, (likvidnostni maneverski prostor je s tem večji),
 • dodatna likvidnost (družba za leasing investira, jemalec leasinga uporablja),
 • izboljšana optika bilance (operativni leasing optimira donosnost kapitala.
 • Bilanciranje objekta leasinga je pri dajalcu leasinga, kar ima pozitiven vpliv na razmerje med lastnim in tujim kapitalom),
 • leasing je zelo fleksibilna oblika financiranja, ki jo je mogoče predčasno odplačati, spremeniti glavnico, prenesti na drugo osebo, ipd.,
 • individualna obravnava strank glede na njihove posebnosti,
 • posebej ugodne obrestne mere vezane na evro,
 • doba odplačila leasinga, ki je s 7 do 20 leti med najdaljšimi v Sloveniji in Vam omogoča zmerne obremenitve v daljšem časovnem obdobju,
 • davčne olajšave za pravne in fizične osebe,
 • višina zneskov leasinga, ki so praviloma večji od € 20.000,00,
 • podpora strokovno usposobljenih zaposlenih kot temelj delovanja podjetja,
 • večletne izkušnje na področju urejevanja leasingov.

Odločite se sami in pri tem upoštevajte, da financiranje z leasingom v ekonomskem, davčnem in bilančnem smislu prinaša mnogo prednosti.

Za nadaljna vprašanja smo vam na
razpolago na telefonski številki:

080 18 99

 

 


LUMEN finančna hiša d.o.o. - Vse pravice pridržane.
Pravno sporočilo